LOADING ...

Sagiri Izumi (Akane Fujita), Masamune Izumi (Yoshitsugu Matsuoka)